72.උරුමය


 ඈත කතරක යන්ත්‍ර බලයෙන්
තැනූ රන්දම තෑගි වූයේ 
දූගේ හිත ගත ගත්ත කුමරුට 
නැකත් කියනා සුභ වෙලාවේ
නිවෙස් හට ආ සොදුරු මොහොතේ 
මනාලිය කර දමා හැඩ බැලු
එකී රන්දම දිස්නේ දුන්නේ 
නෑසියන් නොදකිනා මොහොතේ 
ගලවා ගත්තා අනේ ආයේ
පුරා වසරක් බැද තබා තිබු 
ලක්ෂ ගානක මුදල් අස්සේ 
තිලිණ ලැබුණයි
ජාතියේ පහන් ටැඹ වෙතින් 
යුවති පති හට මගුල් දවසේ 
රන් කාසි ගානේ
බැලුම් හෙලුවට නැතේ නැවුනේ
රත්තරන් හා බැදුණ දැනුමේ
පුතා දානා රත්තරන් යැයි කියා
ලේලිය හිටියේ හරහේ
දිනක් රහසේ නොකියා
උකස් කෙරුමට ගිය වෙලාවේ
අගය වැඩිමුත් බැංකු යන්තරේ
නොපෙන්වයි එහි කැරට් අගයේ
හිතෙනවත් ඇති බාල බඩ්ඩක්
අනේ දීලයි කොලුට අපගේ
රත්තරන් හා එක්ක ගැටිලම 
ගානකුත් නෑ ඒවා ගානේ 
හැබැයි වටිනාකමට වැඩියෙන් 
කතාවක් ඇත ඕවා ගානේ
වැස්සකටවත් ඕක බැංකුවේ 
තියලා නෑ අපි පෙරදි කාලේ
ඒක හංගන් අයිති හිතලා
යන්න කලියෙන් බැංකු ගානේ
ඇහුවනම් මේ ලේලි පොඩ්ඩම 
කියනවා බං ඕකේ උරුමේ

2021.10.15Comments

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

ගමේ සැටලයිට්

දෙවෙනි මනමාලි විම

69. තුලාව

පෙම්බැදි ඉතිහාසය

ඇවිත් යන්න එන්න