39. කල්පනා
හිතට හිත ගැලපෙනා
මොහොතක ලොවේ 
නෙත් විරසක වෙලා
අපි⁣ට අපි හිමි වෙනා 
දවසක දෙනෙත අපගේ
පියවෙනා

හිරුත් හිනැහෙන 
සඳුත් හිනැහෙන 
ලොවේ දිනයක 
හිනැහි සිටින්නට
කරපු පින් අපි 
සස⁣ර ගමනේ දි
තවත් දුරදැයි
 කල්පනා

 10.08.2018

Comments

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ඇවිත් යන්න එන්න

කුෂි

ආදරයේ උල්පත

පලමුව ආරක්ෂාව 01