66. අසනු මිතුරේ


දරා ගන්නට කියා දුන් අය
දුරස් වී වග දැනෙනදා
යකා වෙස් ගෙන වන්නම් 
නටන්නත් එපා වීලා සිටිනදා

හිතේ දුක නුඹ දැක්කේ 
නසරානියක් ලෙස මෙදා
ඇහේ කදුලැලි කියන්නේ 
නුඹ කොහේ හිරවී ඇතිවදා

කිරිල්ලියකට කැදැල්ලක්
ඕනෑම යැයි කියු එදා
අහන්නට අමතකම වූයේ 
නුඹේ පෙම වේදැයි සදා

ලොවක් ඉදිරියේ වනම් කියලා
නුඹට පතිනිය වූවදා
හීන කදු කදු නාය යනවා
මතක අමතක වී මෙදා

ඉසිඹුවක් ලද හොතින් 
නුඹේ දෑසට ගැටෙන දා
අසනු මිතුරේ මගේ පැතුමන්
අපේ කර ගැනුමට බදා
(2020.04.21)

Comments

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

ගමේ සැටලයිට්

දෙවෙනි මනමාලි විම

69. තුලාව

පෙම්බැදි ඉතිහාසය

ඇවිත් යන්න එන්න