58.වටහා ගැනීම


අත හරින්නට හිතෙන තැන් වල 
තදින් අල්ලන් හිටියා
හැරයන්නට හිතෙන තැන් වල
නොයා නැවතී හිටියා

රිදෙන හිත ඉරිතැලෙන හිත
ඉවසා දරා හිටියා
කදුලු පිරි දෑසින් ලොවක් 
දෙස සිනාසී බලා හිටියා

ජිවිතය ලියනා කතාවේ
අරුත හිතමින් හිටියා
දිරිය හිත ඇවැසි බව
වටහා ගනිමින් හිටියා


Comments

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ඇවිත් යන්න එන්න

ගමේ සැටලයිට්

කුෂි

පලමුව ආරක්ෂාව 01