53. මදහසයනෙන මාවත නිමක් නොපෙනෙන
විටක හදවත ඉරි තලා
පෙනි නොපෙනෙන මුවේ මදහස
ජිවිතය ගැන පැවසුවා...


Comments

Post a Comment

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ඇවිත් යන්න එන්න

ගමේ සැටලයිට්

කුෂි

ආදරයේ උල්පත