52.කාලය


කල් බැලුවෙමි.....

නමුත් වෙනසක් නොමැත...
පෙර දා හා සැසැදුවෙමි...
වෙනසක් දුටිමි....
කාලය නුඹ.....
පුදුමයකි...

Comments

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ඇවිත් යන්න එන්න

ගමේ සැටලයිට්

කුෂි

ආදරයේ උල්පත