38.දිනුම හිමි වෙවාකියවයි කරන බව
හැමවිට ලොවට පෙනි
ලොව හොඳ නමත්
ඒ අය හරි යසට ගනි

නිහඬයි විටක මහමෙර
මෙන් ලඟම රැදි
ලැබුනත් නරක නම
නිතරම බැනුම් පිරි

තනි නොකෙරුවා
කිසි විටකදි කදුලු දිදි
ලොව කි කතා
පසෙකට දා සිනාසිසි

කිවත් කතා ඒ අය
හරි ලොකු ඒවා
නුඹ හැකි ලෙසට
කල දිරියට තුති වේවා

තුලාවකට දාලා
මැන්නොත් ඒ අය මේවා
පතනවා දිනුම
නුඹ හට හිමි වේවා

2018.07.19..


Comments

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ඇවිත් යන්න එන්න

කුෂි

ආදරයේ උල්පත

පලමුව ආරක්ෂාව 01