55.මගේ විතරක් වේවා ..


නුඹ ලග රැදෙමි මගේ ආදරෙ 
නුඹ හින්දා
හිත ගුලි කර ගනිමි නුඹ හට
ආදරේ හින්දා 

මුලු ලොව උරන වී හිටි දා
නුඹ එක්කා
මම නුඹ නමින් කැපවීලා
හිටි හින්දා 

දුක සැප දරන් එක පත
කෑමට ආදා
කිම නුඹ අමතකව ඉන්නේ 
නුඹේ ලන්දා

නැත මා කලේ වරදක්
නුඹ හට කිසිදා
සැම දේ දරා හිටියේ 
නුඹ එක්කා

වරදක් කරලා නුඹ 
හිනැහී හිටි හින්දා 
සමාව කියන්නෙත් 
එක වදනක් හින්දා 

අඩලා පලක් නැත
කදුලුත් මගේම නිසා
කිසිවක් නැති විලසේ
ඉමි ඉවසා

මම නුඹ දනිමි නුඹ
දන්නා තරමටත් වඩා
සමුගෙන ගියත් නුඹ
ගෙන් සැගවිලා මෙදා

දුව එමි නුඹට මා ඇවැසි 
කියු විගසා
මතු භවයේවත් නුඹ 
මගේ විතරක් වේවා
Comments

ජනප්‍රිය සිතුවිලි

දෙවෙනි මනමාලි විම

ඇවිත් යන්න එන්න

ගමේ සැටලයිට්

කුෂි

ආදරයේ උල්පත